English

Despre noi

cello

S.C. HORA S.A. a stabilit un sistem integrat de management al calit????ii, mediului, securit????ii ??i s??n??t????ii ??n munc?? ??n conformitate cu cerin??ele standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 ??i OHSAS 18001:1999 ??i descris ??n Manualul Sistemului Integrat de Management.

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai ??nalt nivel se angajeaz?? pentru:
hora reghin

 

 

OBIECTIVE GENERALE

CALITATE

MEDIU

SECURITATE ??I S??N??TATE ??N MUNC??

Obiectivele generale stabilite prin prezenta Politica sunt stabilite de c??tre conducerea S.C. HORA S.A. ??i sunt analizate ??n cadrul analizelor efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora

Obiectivele generale fundamenteaz?? obiectivele specifice proceselor, care se realizeaz?? ??n conformitate cu Programul de ??mbun??t????ire a sistemului de management al calit????ii/ Programul de management de mediu/Programul de management pentru sanatate si securitate in munca. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

Conducerea S.C. HORA S.A. urm??re??te ??i r??spunde de ??ndeplinirea politicii privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea muncii.

Autoritatea ??i responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea ??i men??inerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SIM.

Conducerea S.C. HORA S.A. se asigur?? prin intermediul reprezentantului conducerii cu SIM c?? prevederile Manualului Sistemului Integrat de Management c??t ??i a celorlalte documente ale sistemului integrat de management sunt cunoscute, ??nsu??ite ??i aplicate de ??ntreg personalul S.C. HORA S.A.

Managementul la cel mai ??nalt nivel se asigur?? c?? Politica privind calitatea, mediul, securitatea ??i s??n??tatea ??n munc?? este disponibil?? pentru to??i angaja??ii societ????ii ??i pentru public.

Data: 15.06.2005
DIRECTOR GENERAL
Ing. Nicolae B??ZGAN